Prémiový obsah

Na vedomostiach záleží. A preto sme pre Vás vytvorili obsah, ktorý skutočne stojí za to. Dávame sme si záležať, aby informácie, ktoré Vám sprostredkujeme ste mohli okamžite využiť v praxi.

Chcete si objednať videokurz?

Po vyplnení objednávky Vám zašleme do 24 hodín unikátny kód, s ktorým získate prístup k objednanému kurzu.

Prejdite priamo na videokurz

cenové doložky v zmluvách vo verejnom obstarávaní

Počas tohto videokurzu sa zoznámite so základnými typmi cenových doložiek, ich výhodami a nevýhodami, so zladením doložiek s cieľmi a potrebami organizácie. Taktiež si povieme, ako strategicky riadiť doložky, aby nezvyšovali ale znižovali riziko a ako ich správne formulovať a v konečnom dôsledku aj riadiť v procese nákupu.

Cieľom videokurzu je zoznámiť nákupcov so základnými typmi cenových doložiek, ich výhodami a nevýhodami, so zladením doložiek s cieľmi a potrebami organizácie. Taktiež si povieme, ako strategicky riadiť doložky, aby nezvyšovali ale znižovali riziko a ako ich správne formulovať a v konečnom dôsledku aj riadiť v procese nákupu.

Prínos videokurzu pre prax: Verejní obstarávatelia / obstarávatelia môžu vďaka pochopeniu potrieb organizácia a aplikácie doporučených nástrojov zaviesť efektívny systém cenových doložiek, nasmerovať úsilie správnym smerom, obhájiť a vysvetliť svoju stratégiu interne i externe, vyhnúť sa zbytočným chybám a do budúcna si pripraviť „pôdu“ pre kvalitný manažment dodávateľských cien.

 • Obsah kurzu:
  • Typy zmlúv a úlohy cenových doložiek
  • Základná typológia cenových doložiek
  • Zlaté pravidlá pre využívanie cenových doložiek
  • Cvičenie : výber optimálnej cenovej doložky
  • Rokovanie o cenovej doložke pri existujúcej zmluve
  • Štruktúra cenovej doložky
  • Príklad zlej praxe : Cenové doložka v stavebníctve
  • Príklad dobrej praxe : Formulácia cenovej doložky v stavebníctve
  • Príklad dobrej praxe : Ako urobiť zo zlej doložky dobrú doložku – Príklad v službách
  •  

Súčasťou kurzu sú prehľadne spracované študijné materiály a prezentácia.

 • Lektorka: PhDr. Jan Vašek MSc. et MSc.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 4:53:00
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 120€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚrozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov.

Medzinárodné dokumenty, usmernenia a aj metodika ÚVO kladú veľký dôraz na zabránenie konfliktu záujmov v procese obstarávania. Náročnosť vyhodnotenia tohto aspektu je možné vidieť aj pri nákupoch Európskej komisie, ktorá neraz prehrala súdny spor pred Všeobecným súdom, keď komisia nedokázala dostatočne preukázať ako sa s konfliktom záujmov vysporiadať. Rozhodovaciu prax UVO dopĺňajú aj prvé rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave.

 • Obsah prednášky:
  • Teoretické východiská konflitku záujmov
  • Prítomnosť konfliktu záujmov v prípravnej fáze pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
  • Prítomnosť konfliktu záujmov vo fáze vyhodnocovania ponúk pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
  • Prítomnosť konfliktu záujmov vo fáze plnenia zmlúv pohľadom judikátov Súdneho dvora EÚ a rozhodovacej praxe UVO
 • Prednáša: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania prednášky: 190 minút
 • Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dodávateľov
 • Cena: 69 € s DPH
 • Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.
 • Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Dnes už nie je veľká polemika o tom, že v rámci vyhodnotenia ponúk je potrebné vždy overiť prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky, resp. reálnosť predložených ponúk. Odborná diskusia skôr je, ako si túto povinnosť splniť, a to obzvlášť pri reverznom postupe verejnej súťaži, pri predložení len 1 ponuky alebo pri využití elektronickej aukcie.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva pri uzatváraní rámcových dohôd s viacerými dodávateľmi, kedy vo verejnej súťaži predložené ponuky ešte nepredstavujú konečnú cenu, ale zväčša len maximálnu zmluvnú cenu a konečné ceny vzídu až z mini zákaziek vyhlasovaných medzi účastníkmi rámcovej dohody.

V tomto videokurze, ktorý je koncipovaný z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

 • Obsah kurzu:
  • Ako a kedy vyhodnocovať mimoriadne nízku ponuku pri reverznej verejnej súťaži
  • Mimoriadne nízka ponuka a elektronická aukcia
  • Prečo je dôležité overovať mimoriadne nízku ponuku pred uzatvorením rámcovej dohody s viacerými účastníkmi
  • Aké požiadavky kladie rozhodovacia prax na vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Súčasťou kurzu je aj pracovný zošit, ktorý Vás prevedie celým kurzom.

 • Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 3:02:46
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 69€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
14 hodnotení: 5/5
4.9/5

využitie JEDU a preukazovanie podmienok účasti tretími osobami

V tomto videokurze sa oboznámite s tými najzaujímavejšími situáciami pri vyhodnocovaní podmienok účasti naviazaných na využívanie kapacít tretích osôb a jednotných európskych dokumentov.

Venovať sa budeme aj otázke odhaľovania fiktívnych kapacít tretích osôb, ktoré pri plnení nikdy neuvidíte a dôsledkom z toho vyplývajúcim. Nedbanlivosť uchádzačov pri preukazovaní podmienok účasti alebo vypĺňaní JED-u môže byť „trestaná“ aj oprávneným vylúčením. Budete prekvapení aké detaily rozhodujú a akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚrozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.

 • Obsah prednášky:
  • Podmienky využitia kapacít tretích osôb pri preukazovaní splnenia podmienok účasti
  • Kedy sú kapacity reálne a kedy vzniká pochybnosť o fiktívnosti kapacít tretích osôb
  • Dajú sa fiktívne kapacity nahradiť novou treťou osobou alebo je nutné uchádzača vylúčiť?
  • Dôsledky nesprávnych vyplnení JEDov
 • Prednáša: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania prednášky: 179 minút
 • Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov, dodávateľov
 • Cena: 69 € s DPH
 • Súčasťou videokurzu je aj prehľadne spracovaný pracovný zošit, v ktorom nájdete všetky preberané rozhodnutia.
 • Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Definícia predmetu zákazky pohľadom aktuálnej praxe

Večnú dilemu definície zákazky sa pokúsime spoločne rozlúštiť pohľadom najnovšej rozhodovacej praxe UVO, ktorá vychádza z kľúčových rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Odrazíme sa od prelomových rozhodnutí týkajúcich sa využívania zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú.

Pohľad na vecné, miestne a časové aspekty definície zákazky si ukážeme analýzou rozhodnutí o nepovolenom spájaní predmetu zákazky alebo nepovolenom rozdelení predmetu zákazky.

 • Obsah kurzu:
  • Definícia zákazky pohľadom judikatúry Súdneho dvora Európskej únie
  • Analýza rozhodnutí týkajúcich sa obchádzania pravidiel verejného obstarávania
  • Rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa vyššiemu postupu
  • Indikátory zjavnej alebo skrytej diskriminácie nepovoleným spájaní predmetu zákazky

Súčasťou kurzu je aj pracovný zošit, ktorý Vás prevedie celým kurzom.

 • Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 2:48:47
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 49€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
definicia predmtu zakazky
32 hodnotení: 5/5
4.7/5
covid nakupy
27 hodnotení: 5/5
5/5

Možnosti expresného nákupu počas pandémie COVID-19

Záznam prednášky z konferencie Verejné obstarávanie 2020, Právo & Prax.

Koronakríza ukázala potrebu expresne rýchlych nákupov, ktoré však musia byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pre celosvetový rozmer tejto pandémie vydala usmernenie aj Európska komisia, ktorá upozorňuje členské štáty, že okrem priameho rokovacieho konania je potrebné využívať aj iné zákonné postupy. Cieľom prednášky bude predstaviť si zákonné možnosti rýchleho nákupu i obmedzení priamych rokovacích konaní.

 • Obsah prednášky:
  • Zákazky s nízkou hodnotou
  • Podlimitné EKS
  • Reverzná verejná súťaž
  • DNS
  • Priame rokovacie konanie
  • Nástrahy priameho rokovacieho konania
 • Prednáša: Mgr. Jaroslav Lexa
 • Dĺžka trvania prednášky: 49 minút
 • Určené pre: Verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 35 € s DPH
 • Prístup k prednáške získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nej kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

Vyhodnocvanie podmienok účasti pohľadom aktuálnej praxe

V tomto praktickom kurze nájdete prehľad tých najzaujímavejších situácií pri vyhodnocovaní podmienok účasti a jednotných európskych dokumentov.

Neaplikovanie inštitútu vysvetlenia alebo doplnenia už predložených dokumentov je aj v súčasnosti jedna z najčastejších chýb pri vyhodnocovaní ponúk.

 Akú vážnosť klásť informáciám uvedeným v JEDe a kedy uplatňovať vylučovanie? Bude prekvapení, aké detaily rozhodujú!

Spoločne si prejdeme zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a rozsudky slovenských súdov.

 • Obsah kurzu:
  • Vypĺňanie a vyhodnocovanie predložených JED-ov
  • Vyhodnocovanie reálnosti kapacity tretích osôb aj v kontexte povinnosti podľa § 39 ods. 3 ZVO 
  • Nejasnosti, ktoré treba vysvetľovať
  • Overovanie konfliktu záujmov
  • Plné moci na úkony v revíznych postupoch
  • Rôzne a zaujímavé 

Súčasťou kurzu je aj pracovný zošit, ktorý Vás prevedie celým kurzom.

 • Lektorka: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania video kurzu: 3:02:42
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 59 s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
podmienky ucasti
12 hodnotení: 4,9 / 5
5/5
124 hodnotení: 5/5
4.8/5

Úvod do verejného obstarávania

Platné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní účinného do 30.3.2022.

Tento kurz sme pripravili pre všetkých verejných obstarávateľov, obstarávateľov a uchádzačov, ktorí sa verejnému obstarávaniu začínajú venovať alebo s ním majú zatiaľ len málo skúseností.

Cieľom kurzu je vysvetliť Vám oblasť verejného obstarávania tak, aby ste porozumeli špecifikám nákupu verejných a štátnych inštitúcii. Naučíme Vás orientovať sa v zákone o verejnom obstarávaní a aj to, ako ho uplatňovať v praxi

Celkovo sa môžete tešiť na 10 hodín záznamu, 5 komplexných videoprednášok a prehľadne spracovaný pracovný zošiť, ktorý Vás prevedie celým kurzom. Nechýbajú ani praktické cvičenia.

Kurz vznikol ako výstup z nášho veľmi úspešného dvojdňového webináru k základom verejného obstarávania.

 • Obsah kurzu:
  • Kedy nakupujeme podľa zákona o verejnom obstarávaní?
  • Typy a limity zákaziek vo verejnom obstarávaní  
  • Právny rámec verejného obstarávania 
  • Piliere verejného obstarávania  
  • Osoby vo verejnom obstarávaní  
  • Postupy vo verejnom obstarávaní 
  • Proces verejného obstarávania a jeho etapy  
  • Špecifikácia predmetu zákazky 
  • Tvorba opisu predmetu zákazky  
  • Zmluva ako súčasť opisu predmetu zákazky  
  • Predpokladaná hodnota zákazky  
  • Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
  • Podmienky účasti
  • Vyhlásenie nadlimitných a podlimitných zákaziek 
  • Otváranie ponúk 
  • Vyhodnocovanie ponúk
  • Revízne postupy a výkon kontroly
  • Dokumentácia a jej obsah pri verejnej súťaži – príloha pracovného zošita
  • Práca s vestníkom
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.
 • Dĺžka trvania videokurzu: 10 hodín
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena:
  • 119 € s DPH
  • 149 € s DPH vrátane 1 hodinovej konzultácie s lektorkou
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

ako vyplniť a skontrolovať jednotný európsky dokument (JED)

V tomto praktickom kurze pripravenom pre dodávateľov, verejných obstarávateľov a obstarávateľov sa naučíte ako vyplniť a skontrolovať Jednotný európsky dokument (JED).

 • Obsah kurzu:
  • Čo je JED
  • Aký je účel a JED-u
  • Ako a kto predkladá JED
  • Praktická ukážka vypĺňania a kontroly Jednotného európskeho dokumentu
 • Lektori: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania video kurzu: 57 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 26€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
document
30 hodnotení: 4,9 / 5
4.9/5
49 hodnotení: 4,9 / 5
4.9/5

revízne postupy

Platné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní účinného do 30.3.2022.

So zmenou právnej úpravy od 1.1.2019 došlo aj k zmenám v revíznych postupoch. V nasledovnom kurze sme spracovali všetky dôležité informácie, napríklad ako podať žiadosť o nápravu, námietky či odvolanie na Radu ÚVO. Povieme si aj o dôležitých lehotách či výškach kaucií. 

 • Obsah kurzu:
  • Žiadosť o nápravu
  • Námietky
  • Odvolanie na Radu Úradu pre verejné obstarávanie
  • Lehoty
  • Kaucie
  • Obsahové náležitosti
 • Lektor: Mgr. Marcela Turčanová
 • Dĺžka trvania videokurzu: 25 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 30 € s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)

elektronizácia a otázky s ňou spojené

Audiozáznam výbornej prednášky z našej jarnej konferencie Verejné obstarávanie 2019 Právo & Prax.

Žiadna regulácia elektronických nástrojov priniesla ich prekvapivý „boom“. Spolu so vznikom každého nového softvéru sa vynárajú otázky ich bezpečnosti, používania i užívateľských nastavení. Ako funguje šifrovanie ponúk i možné „tajné“ pozorovanie procesu bolo jednou z hlavných tém konferencie.

 • Diskutované témy:
  • Bezpečnosť elektronických nástrojov
  • Ponuky a ich bezpečnosť
  • Autorizácia a identifikácia dodávateľa
  • Podpisovanie dokumentov v ponuke
  • Archivácia dokumentácie a výkon kontroly
 • Účastníci panelovej diskusie:
  • Mgr. Jaroslav Lexa (ÚVO) – moderátor
  • Ján Jedlička (NAR marketing)
  • Tomáš Volný (citadelo s.r.o.)
  • Juraj Kúkoľ (TEMPEST a.s.)
  • Martin Hoffmann (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Dĺžka trvania prednášky: 58 minút
 • Určený pre: Dodávateľov, verejných obstarávateľov, obstarávateľov
 • Cena: 25€ s DPH
 • Prístup do kurzu získate na 12 mesiacov. Môžete sa teda ku nemu kedykoľvek opakovane vrátiť
 • Okrem PC je možné kurz zobraziť aj na mobilných zariadeniach (smartphone, tablet)
elektronizacia-title
11 hodnotení: 5 / 5
4.9/5

Objednávkový formulár

 

Registračné údaje používateľa videokurzu

 

 

Fakturačné údaje

 

 

Vyberte si z ponuky videokurzov

 

Ako funguje prémiový obsah?

Zakúpiť kurz si môžete vyplnením objednávkového formuláru. Následne Vám bude do 24 hodín zaslaný unikátny kód a faktúra na úhradu. O sprístupnení kurzu Vás budeme informovať na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávkovom formulári najneskôr do 24 hodín od jeho objednania.

Prístup do zakúpeného kurzu je na dobu 12 mesiacov. Znamená to, že sa kedykoľvek môžete ku kurzu vrátiť a zopakovať si ho (napr. aj po niekoľkých mesiacoch).

Nemusíte sa obávať. V prípade straty unikátneho prístupového kódu Vám ho opätovne prepošleme. 

Kontaktujte nás emailom na vzdelavanie@apuen.sk, prípadne telefonicky na 0905 789 987