Ochrana osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation , v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

Kto sme – prevádzkovateľ?

APUEN AKADÉMIA, s.r.o, Zámocká 8, 811 01 Bratislava, IČO: 48282413

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: vzdelavanie@apuen.sk alebo na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese našej spoločnosti.

Dôvody spracuvávania osobných údajov:

Vo väčšine prípadov je právnym dôvodom, na základe ktorého spracúvame vaše osobné údaje plnenie zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o sprostredkovaní služby.  Vaše osobné údaje spracúvame z nasledovných dôvodov:

 • poskytovanie online obsahu
 • realizácia vzdelávacích podujatí
 • poskytovanie služieb „šitých na mieru“
 • prispôsobovanie relevantného obsahu vrátane ponuky školení vašim preferenciám a záujmom

Môžeme Vás ubezpečiť, že Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom.

Aké máte práva pri spracuvávaní osobných údajov?

Ako dotknutá osoba (t.j. osoba, ktorej osobné ako prevádzkovateľ spracúvame) máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES právo najmä:

  1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
  2. na prístup k Vašim osobným údajom,
  3. na opravu Vašich osobných údajov,
  4. na výmaz Vašich osobných údajov,
  5. na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
  6. právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
  7. na prenosnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
  8. právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
  9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
  10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce.

Naša spoločnosť má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu vzdelavanie@apuen.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: APUEN AKADĚMIA, s.r.o, Zámocká 8, 811 01  Bratislava.

Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií prípadne iný súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu vzdelavanie@apuen.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na korešpondenčnú adresu: APUEN AKADĚMIA, s.r.o, Zámocká 8, 811 01  Bratislava.

Súhlas so zasielaním aktuálnych ponúk môžete odvolať aj prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť sa“, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša spoločnosť.

Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania Služby v zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných šifrovacích technológií, pričom naša spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.

Zásady spracúvania osobných údajov – online obsah

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom organizovania podujatí vzdelávacích podujatí, najmä školení a konferencií (ďalej len „Služba online obsah“) počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne po skončení zmluvy ich v nevyhnutnom rozsahu archivujeme pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám najmä z daňových a účtovných predpisov, na účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov, ako aj pre účely ochrany práv a uplatňovania prípadných nárokov súvisiacich so skončeným zmluvných vzťahom, a to po nevyhnutnú dobu. Spracúvame bežné osobné údaje, najmä v nasledovnom rozsahu:

 1. meno a priezvisko,
 2. adresa,
 3. telefón,
 4. email,
 5. platobné údaje
 6. identifikácia zamestnávateľa, a pod.

Ak s nami uzatvára zmluvu na poskytovanie Služby online obsah Váš zamestnávateľ, Vaše osobné údaje nám v rozsahu uvedenom vyššie poskytuje Váš zamestnávateľ.

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

 1. Plnenie zmluvy

Poskytovanie Služby online obsah predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou (resp. Vašim zamestnávateľom a našou spoločnosťou), na základe ktorého máte možnosť využívať Služby online obsah poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho z tohto zmluvného vzťahu.

 1. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov.

 1. Oprávnený záujem

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať na dobu nižšie uvedenú na základe oprávneného záujmu pre účely ochrany práv a uplatňovanie prípadných nárokov vyplývajúcich z poskytovania Služby online obsah.

 1. Súhlasy

Udelením súhlasu v objednávkovom formulári alebo v priebehu užívania Služby online obsah poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách produktov a služieb.

Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom Služby online obsah.

Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje?

Plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby online obsah (na dobu trvania zmluvného vzťahu), a po skončení zmluvného vzťahu ich budeme archivovať pre účely splnenia našich povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov po dobu stanovenú jednotlivými právnymi predpismi, a na účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu.

Oprávnený záujem

Pre účely uplatnenia prípadných nárokov alebo hájenia práv vyplývajúcich z ukončeného zmluvného vzťahu budeme Vaše osobné údaje archivovať na dobu 4 rokov od skončenia zmluvného vzťahu (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Obchodným zákonníkom), resp. po dobu 3 rokov (t.j. premlčaciu dobu určenú v súlade s Občianskym zákonníkom, pokiaľ sa zmluvný vzťahu medzi našou spoločnosťou a zákazníkom – fyzickou osobou, spravuje Občianskym zákonníkom).

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych akciových ponukách, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania Vášho súhlasu. O možnosti Váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám.